Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Pedagogové akceptují přirozené vývojové specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítají do obsahu, forem a metod vzdělávání. Zohledňují u dětí kratší dobu soustředění, citovost, aktivitu, konkrétnost myšlení, ale i hravost, spontaneitu, zálibu v magiku a fantazii, pohybu, v manipulaci s věcmi, zvláštnosti vnímání atd. Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Pedagogové diagnostikují výchozí možnosti a schopnosti každého dítěte a dále průběžně podporují jeho rozvoj a sledují individuální pokroky. Ve vzdělávání využívají metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, situační učení založené na vytváření a využívání situací, spontánní sociální učení, založené na principu sociální nápodoby. Přijímáme děti a rodiče jako rovnocenné partnery. Úkolem mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu dítěte a v úzké vazbě na ni zajišťovat jeho další předškolní vzdělávání. Učitelky přijímají rodiče jako partnery a odborníky, respektují je, radí se s nimi, naslouchají jejím názorům proto, aby společně hledali optimální cestu pro vzdělávání dítěte.

Našim cílem je rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí a jistoty. Snažíme se pěstovat v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu, učíme děti být samy sebou a zároveň se přizpůsobovat životu s ostatními dětmi.

Usilujeme o otevřenou mateřskou školu, která je moderní, atraktivní a komunikativní, kde jsou rodiče vítáni a zaměstnanci mateřské školy se k nim chovají vstřícně a přátelsky. Různými cestami zapojujeme rodiče do činnosti školy a spolupracujeme s jinými organizacemi a firmami, které přispívají ke zlepšení prostředí v mateřské škole.

Projekty 2018/2019

OP VVV - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE HVĚZDIČKA II.

Společné vzdělávání dětí a žáků a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2019

Doučování českého jazyka dětí a žáků cizinců ve školách zřizovaných MČ Praha 12. Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12.
V MŠ probíhají kurzy Českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem.


SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly. Pohybové úkoly jsou sestavené tak, aby se daly zvládnout i se základním vybavením tělocvičny.
V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.
Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.


PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKT

V naší mateřské škole podporujeme přírodovědeckou gramotnost. Děti se budou v průběhu roku seznamovat s pojmy popisující okolní objekty (např. voda, vzduch, rostlina, zvíře, země, půda, nádoba, sůl, světlo, magnet, baterie), s pojmy popisující vlastnosti objektů (např. jejich barevnost, skupenství (kapalina, plyn, pevná látka), základní tvary (trojúhelník, obdélník, čtverec), teplotu (teplý, studený), délku (vyšší, nižší), objem (velký, malý), hmotnost (těžký, lehký), sílu (silný, slabý) a s pojmy popisující okolní jevy a procesy (např. hoření), místo (kde se nacházím – ve třídě, doma, ve školce, u stolu), čas (dnes, včera, zítra, ráno, večer), pád (pohyb), rychlost (rychlejší než, pomalejší než), změna barvy (zmodralo, zčervenalo, apod.), změna teploty (teplejší než, studenější než), plavání, zvuk (poslouchání různých zvuků).

Budeme si osvojovat metody přírodních věd, tedy - provádět jednoduchá pozorování (čirost, barevnost včetně změny odstínů, změny teploty) -provádět jednoduchá experimentování (např. nalije, ponoří, upustí, míchá, mísí, rozpouští) - provádět jednoduchá vyvozování závěrů za významné nápomoci vyučujícího (zmrzne, rozpustí se, odpaří se, klesá) - pokládat otázky – jednoduše formulovat problém (proč to zmrzlo, proč se to rozpustilo, proč rozkvetlo, proč změnilo barvu, proč se potápí, proč plave).

Budeme si aktivně osvojovat a používat interakce přírodovědného pozorování s dalšími obory lidského poznání, tedy – používání základních znalostí pro řešení nejjednodušších běžných životních situacích, které nás obklopují (např. bránit pádům předmětů z výšky, nesahat na horké, nepřelívat nádobu) – používání osvojených nejjednodušších pojmů v běžné komunikaci s dospělými i vrstevníky (hoří, plave, potápí se, odpařuje se, klesá, stoupá, hýbe se, nehýbe se) - vytvářet si díky pozorování okolního přírodního prostředí pozitivní vztah k němu (neničit ho, vážit si ho, lépe mu rozumět).

Školka spolupracující s Mensou ČR

Jsme školka spolupracující s Mensou, toto označení uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.
Metodu „Mensa NTC Learning“ zařazujeme do každodenních činností, ta využívá moderních poznatků vědy a kombinuje je s tradičními aktivitami pro všestranný rozvoj předškolních dětí. Jedná se o systém učení dětského mozku za pomoci různých typů cvičení, která mohou významně přispět k tomu, aby děti plně rozvinuly svůj vrozený potenciál. Nejedná se o metodiku vhodnou pouze pro nadané děti - naopak, je vhodná pro všechny děti v předškolním věku.

Celé Česko čte dětem

Ve spolupráci s rodiči, čteme nejméně 20 minut denně dětem z výběru dětské literatury. Podpora předčtenářské gramotnosti.
Kampani Celé Česko čte dětem® byly uděleny záštity Ministerstva kultury České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Dětského fondu OSN UNICEF a záštita pana Václava Havla.
Pravidelné čtení dětem je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.
Budování čtenářské gramotnosti již od předškolního věku dítěte. Hlasité předčítání přináší rozvoj jazyka. Děti se budou více procvičovat v užívání jazyka a uvažování, budou mít větší představivost, kterou jim vytlačuje televize, budou lépe připraveny na počátek školní docházky i pozdější život. Posílení emočních vazeb v rodině. Rodiče budou trávit s dětmi více času, budou s nimi sdílet pohádkové příběhy, budou mít s nimi bližší vztah, prohloubí se jejich vzájemná důvěra.

Kamarád ježek

Projekt Lesů hl. města Prahy Kamarád ježek umožňuje dětem vyzkoušet si práci zvířecího ošetřovatele a po celou zimu společně pečovat o malého ježečka, který by mrazivé měsíce ve volné přírodě nepřežil. Jsou to ježci, kteří se v přírodě na podzim nestihli dostatečně vykrmit a dosáhnout hmotnosti nezbytné k tomu, aby zimní měsíce mohli přečkat v zimním spánku. V záchranné stanici proto zůstávají až do jara. Děti se pod odborným dohledem ošetřovatelů záchranné stanice učí zodpovědnosti za svěřené zvířátko a starají se o něj tak, aby mělo na jaře dostatek sil a mohlo se vrátit zpátky do pražské přírody.

Projekt babička a dědeček do školky

je jedním z důležitých projektů celostátní kampaně Celé Česko čte dětem
Propojuje tři generace - děti, rodiče a seniory. Tím spojovatelem jsou právě babičky a dědečci, ze kterých se ve školkách stávají kouzelné pohádkové postavy s košíkem plným pohádek. BDDS není jen "pouhé" předčítání babičkou dětem před spaním. Projekt má svá pravidla a návaznosti a jejich dodržováním krásně propojujeme širokou rodinu.

Stručně o našem projektu: např. babička Maruška přijde v 9 hod. ráno do školky, oblékne si kouzelný plášť a sedne si do kroužku s dětmi. Přečte dětem pohádku, povídá si s dětmi o pohádce, o hrdinech, vysvětluje dětem složitá slova nebo myšlenky, zapojuje děti do pohádky, atd. Poté může babička s dětmi třeba jen povídat, nebo kreslit nebo se rozloučí. Před svým odchodem dětem rozdá novou pohádku, natištěnou na papírových listech velikosti A5. Dítě si pohádku nalepí do pohádkového sešitu a ten si vezme domů. Doma mají rodiče za domácí úkol přečíst dětem tuto pohádku. Druhý den přijde opět babička a bude se dětí ptát, o čem byla ta pohádka, kterou jim rodiče četli. Za správné odpovědi děti dostávají nálepky do pohádkových sešitů.
Během projektu dochází ke krásným emočním vazbám mezi nejstarší a nejmladší generací. Kromě těchto propojení je naším hlavním cílem zavést v rodinách (tam kde se nekoná) nebo posílit (tam kde se koná) tradiční rituál večerního předčítání pohádek před spaním a sdílení společného času a místa. Dětem zůstane jako vzpomínka na čtyřměsíční projekt pohádkový blok s 20-pohádkami a kresbami, ke kterým se mohou s rodiči kdykoliv vracet.

Enviromentální projekt – Kompostujeme v MŠ

Naše mateřská škola byla vybrána do projektu Kompostování v MŠ, dostali jsme zdarma kompostér od Městské části Prahy 12. V mateřské škole proběhly přednášky pro děti a divadlo o tom jak kompostovat, k čemu kompostér slouží a jak ho využít.

Projekt Ekoškolka

Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:
• Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
• Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
• Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
• Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity.
Na mezinárodní úrovni koordinuje program Ekoškola nezisková organizace Foundation for Environmental Education (FEE) a v České republice od roku 2005 TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.

Projekt - Nemocnice pro medvídky

(organizován studenty lékařských fakult)
Cílem tohoto projektu je pomoci dětem předškolního věku zbavit se strachu z „bílých plášťů“. Děti si s sebou do školky nebo na jiné místo konání projektu přinesou svého oblíbeného plyšového medvídka (či jakoukoli oblíbenou plyšovou hračku), pro kterého vymyslely nějakou nemoc. Tím se dostávají do role rodiče pacienta a mohou tak beze strachu přihlížet základním vyšetřením, která jsou medvídkovi prováděna. Spolu s tím také přijímají určitou zodpovědnost, čímž si uvědomí důležitost a nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice. Děti si snáze uvědomí, že cílem lékaře není ubližovat, ale naopak pomáhat.

Hlavní cíle:
 • 1. Zbavit děti strachu z „bílých plášťů“
 • 2. Ukázat dětem nutnost návštěvy lékaře
 • 3. Seznámit děti s nástroji, se kterými se u lékaře běžně setkávají
 • 4. Naučit děti komunikovat s lékařem
 • Senioři v mateřské škole a děti z mateřské školy u seniorů

  Zapojení seniorů do aktivní populace. Senioři se budou seberealizovat, budou se cítit znovu potřební a důležití. Návštěva přinese užitek jak jim, tak i dětem. Děti se naučí úctě ke starší generaci. Budou si jich vážit.

  NECHCI KAZY ŠKOLKA

  Nechci kazy ŠKOLKA je dlouhodobý projekt občanského sdružení Nechci kazy zaměřený na mateřské školy. V rámci projektu jsou děti a pedagogický sbor pravidelně školeni v oblasti zubní hygieny. Mateřské školy bojující proti zubnímu kazu nepečují jen o zuby ale hlavně o zdraví dětí.

  Hlavním cílem projektu je naučit děti správně pečovat o svůj chrup již od nejútlejšího věku. Držíme se pravidla, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Víme, že nadšení dětí postupně upadá, proto naše zážitková školení opakujeme každý rok, tak abychom děti opět namotivovali.Neméně důležitou roli hrají pedagogové, kteří se stávají profesionály v oblasti ústní hygieny.

  Účastí v projektu Nechci kazy ŠKOLKA se budeme výrazně podílet na snížení kazivosti zubů nejen u našich dětí, ale také našeho pedagogického sboru, rodičů dětí a jejich širokého okolí.